Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones) (2023 m.)

Paraiškų priėmimo pradžia: 2023-11-06

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2023-12-29

Intervencinės priemonės tikslas – remti žemės ūkio valdų modernizavimą, didinant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas technologijas, skatinant tvarią žemės ūkio produktų gamybą bei ją skaitmenizuojant.

Intervencinė priemonė prisideda prie šių nacionalinių žemės ūkio ir kaimo plėtros poreikių įgyvendinimo:

 • didinti žemės ūkio subjektų galimybes pasinaudoti alternatyviais finansiniais ištekliais;
 • skatinti aukštesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, remiant perdirbimą;
 • didinti inovatyvių, pažangių technologijų diegimą ūkiuose;
 • skatinti novatoriškų (naujoviškų) produktų iš biomasės gamybą.

Intervencinė priemonė prisideda prie šių rezultatų rodiklių:

 • ūkių, pagal bendrąją žemės ūkio politiką gaunančių paramą skaitmeninėms ūkininkavimo technologijoms plėtoti, dalies;
 • ūkininkų, gaunančių investicinę paramą restruktūrizavimui ir modernizavimui, įskaitant išteklių naudojimo efektyvumo didinimą, dalies;
 • remiamų investicijų į atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumus, įskaitant biologinius.

Paramos formos

Pareiškėjas gali kreiptis dėl:

 • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
 • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;
 • lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui.

Remiamos veiklos:

 • žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose;
 • žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Galimi pareiškėjai:

 • ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai;
 • juridiniai asmenys (savo vardu įregistravę valdą), užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų  perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai; pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas.

Remiami žemės ūkio sektoriai

Pagal intervencinę priemonę atskiriems žemės ūkio sektoriams numatyti atskiri biudžetai. Dotacijoms skirta 50 mln. Eur paramos lėšų, iš jų:

 • pieninės galvijininkystės sektoriui – 15 mln. Eur;
 • mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 7,5 mln. Eur;
 • kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams –7,5 mln. Eur;
 • sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams – 10 mln. Eur;
 • kitiems augalininkystės sektoriams – 10 mln. Eur.

Lengvatinėms paskoloms skirta 30 mln. Eur paramos lėšų. 

Investicinės paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

 • kai teikiama investicinė parama – iki 500 tūkst. Eur;
 • kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola – iki 700 tūkst. Eur, iš kurių didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 500 tūkst. Eur ir didžiausia leistina lengvatinės paskolos suma negali viršyti 200 tūkst. Eur;
 • 2023–2027 metų strateginio plano laikotarpiu negali viršyti 1,2 mln. Eur, įskaitant gautą lengvatinę paskolą, kuri negali viršyti 200 tūkst. Eur.

Didžiausias paramos intensyvumas remiamuose žemės ūkio sektoriuose negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės, išskyrus atvejus, kai prašoma ar sutinkama dėl  mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės.

Pirmą kartą kreipiantis paramos pagal intervencinę jauniesiems ūkininkams (ir partneriui (-iams), kai paraiška teikiama su partneriu), kurie atitinka Administravimo taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų.

Paskolos sąlygos ir paramos intensyvumas

 • Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 tūkst. Eur.
 • Ilgiausias paskolos laikotarpis:
 • 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, kai kreipiamasi investicinės paramos (ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui);
 • 3 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, kai kreipiamasi lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui.
 • Paskolos palūkanos skaičiuojamos tik finansų tarpininkų daliai. Palūkanų norma finansų tarpininkų lėšų daliai, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, nustatoma finansų tarpininkų atrankos sąlygose.
 • Dotacija negali būti naudojama finansavimui, gautam pagal lengvatinę paskolą, apmokėti. Lengvatinė paskola negali būti naudojama išankstiniam dotacijos finansavimui.
 • Lengvatinės paskolos lėšomis gali būti apmokėta 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 • Vienam galutiniam naudos gavėjui (paskolos gavėjui) iš intervencinės priemonės lėšų gali būti suteikiama tik viena paskola.
 • Papildomos paskolos teikimo ir grąžinimo sąlygos yra nustatomos Finansavimo sąlygų apraše, Nacionalinės plėtros įstaigos ir finansų tarpininko sudarytoje dvišalėje sutartyje ir (arba) paskolos sutartyje, pasirašytoje tarp finansų tarpininko ir paskolos gavėjo. 

Atkreiptinas dėmesys. Kai įgyvendinant tą patį projektą kreipiamasi ir investicinės paramos, ir lengvatinės paskolos, bendras paramos dydis (sumine ir procentine išraiška) negali viršyti didžiausio leistino paramos intensyvumo ir didžiausios leistinos paramos sumos, nustatytos taisyklėse. Paramos suma projektui apskaičiuojama sudedant investicinės paramos sumą (subsidiją) ir lengvatinės paskolos, apskaičiuotos kaip bendrasis subsidijos ekvivalentas, sumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Projekto, kuriam skiriama investicinė parama bei investicinė parama ir lengvatinė paskola investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui, įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, kai pareiškėjas paramos paraiškoje nurodo, kad projekte numatytas įsigyti turtas (visa įranga, visi įrengimai ir visos transporto priemonės) bus įsigyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu, projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2029 m. birželio 30 d.

Susisiekite su www.esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones) (2023 m.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų