Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

ES parama miškininkystei ir aplinkos sektoriui

Miško įveisimas

miskininkystei

Miškininkystei : Remiama veikla:

 • miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
 • pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (toliau – Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatai), reikalavimais;
 • įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Galimi pareiškėjai paramai miškininkystei:

 • juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
 • savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Paramos dydis miškininkystei:

 • vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse);
 • miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 

Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):

 • pamiškių formavimas;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
 • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
 • jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
 • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Galimi pareiškėjai: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Paramos intensyvumas –90 proc,

Vienkartinė nustatyto dydžio kompensacinė išmoka už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 343 Eur.

Tinkamos išlaidos:

pamiškių (iki 25 m pločio miško juosta nuo miško krašto)  formavimo išlaidos, medžių ir krūmų kirtimas, krūmų sodinimas, siekiant suformuoti neigiamam vėjo poveikiui atsparius medynus, ornitochorinių medžių ir krūmų sodinimas, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo išlaidos, nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymo (rekonstrukcijos) į vietinių medžių rūšių medynus išlaidos,

jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo išlaidos, vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimo ar tikslinimo išlaidos, bendrosios išlaidos.

Į viršų