Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Nuo 2023 m. liepos 3 d. iki rugsėjo 1 d. juridiniai asmenys bei žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo veiklą „Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui“ (toliau – Priemonė).

Pareiškėjai/paramos gavėjai

 • Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas juridinis asmuo – didelė, vidutinė, maža ar labai maža įmonė.
 • Žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.

Sąlygos gauti subsidiją

 • Pareiškėjas paraiškos teikimo metu turi turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka).
 • Subsidija nerezervuojama ir neteikiama, jei pareiškėjas yra gavęs paramą paraiškoje nurodytam projektui pagal Programos priemones,  ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę „Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ toms pačioms išlaidoms finansuoti arba ši parama jam rezervuota. Pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad nėra gavęs ar rezervavęs finansinės paramos paraiškoje nurodytam projektui iš kitų finansavimo šaltinių toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Parama projektui įgyvendinti yra vienkartinė, pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Agentūrą prašydamas paramos projekto toms pačioms išlaidoms finansuoti, jeigu jau yra gavęs ar rezervavęs paramą iš kitų finansavimo šaltinių.
 • Finansavimas negali būti skiriamas pareiškėjams, kuriems taikomos Europos Sąjungos sankcijos. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166).
 • Pareiškėjas ir jo tiekėjai neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. Šią informaciją pareiškėjas patvirtina teikdamas paraišką Agentūrai.

Investicinė parama skiriama:

 1. Naujų biodujų gamybos, biodujų kartu su biometano gamybos įrenginių (biodujų gamybos su valymo iki gamtinių dujų kokybės (biometano) statybai.
 2. Biometano dujų gamybos įrenginių plėtrai, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų arba statomų biodujų gamybos įrenginių.

Biometanas turi būti pagamintas iš žaliavų arba jų dalies, numatytų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – AEI įsakymas) 17 ir 18 punktuose:

 • dumblių, jeigu jie auginami sausumoje esančiuose vandens telkiniuose ar fotobioreaktoriuose;
 • nerūšiuotų komunalinių atliekų (išskyrus komunalines atliekas) biomasės dalies;
 • biologinių atliekų iš privačių namų ūkių, kurios turi būti surenkamos atskirai, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme;
 • maisto ar pašarų tiekimo grandinėje netinkamų naudoti pramoninių atliekų, įskaitant mažmeninės bei didmeninės prekybos, žemės ūkio produktų perdirbimo ir žuvies bei akvakultūros pramonės medžiagas, išskyrus AEI įsakymo 18 punkte nurodytas žaliavas, biomasės dalies;
 • šiaudų;
 • gyvulių mėšlo ir nuotekų šlamo (dumblo);
 • alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekų ir tuščių alyvpalmių vaisių kekių;
 • talo alyvos dervos;
 • neapdoroto glicerino;
 • cukranendrių išspaudų;
 • vynuogių išspaudų ir vyno nuosėdų;
 • riešutų kevalų;
 • išaižų;
 • burbuolių kotų, nuo kurių pašalintos kukurūzų sėklos;
 • miškininkystės ir miškininkystės pramonės atliekų ir liekanų, t. y. žievių, šakų, nekomercinio retinimo kirtimų medienos, lapų, spyglių, medžių viršūnių, pjuvenų, medienos drožlių, juodųjų ir rudųjų nuovirų, pluošto atliekų, lignino ir talo alyvos, biomasės dalies;
 • kitos nemaistinės celiuliozės, kaip apibrėžta AEI įsakymo 2.6 papunktyje;
 • kitos lignoceliuliozės, kaip apibrėžta AEI įsakymo 2.4 papunktyje, išskyrus pjaustytinus rąstus ir fanermedį;
 • vandens (jeigu naudojamas nebiologinių skystųjų ir dujinių degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybai);

Kiti reikalavimai pareiškėjams

Paraiškos dėl finansavimo pateikimo metu pareiškėjas ir įmonių grupė arba susijusios įmonės (jei pareiškėjas priklauso įmonių grupei arba turi susijusių įmonių) turi būti pateikę VĮ Registrų centrui 2021 m. ir 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Jeigu, vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 nuostatomis, pareiškėjas privalo ruošti konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, toks rinkinys turi būti pateiktas VĮ Registrų centrui. Tarpinės finansinės atskaitomybės duomenys nevertinami. Kai žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai yra fiziniai asmenys, kurie negali pateikti finansinių ataskaitų VĮ Registrų centrui, finansines ataskaitas su paraiška jie privalo pateikti Agentūrai. Jei finansinės ataskaitos Agentūrai nepateikiamos su paraiška, paraiška atmetama.

Pareiškėjai darbų, paslaugų ir prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, arba vadovaudamiesi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.

Pareiškėjai turi vykdyti žaliuosius pirkimus vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kvietimo suma

2023 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 31 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

Tinkamos finansuoti projektų, susijusių su biologiniu biomasės skaidymu, išlaidos:

1. bioreaktoriams ir su jų veikimu susijusiems būtiniems įrenginiams įsigyti;

2. įrenginiams, skirtiems biomasei transportuoti, apdoroti ir tiekti į bioreaktorių, įsigyti;

3. substratui apdoroti ir degazuotajam substratui tvarkyti skirtiems įrenginiams įsigyti (degazuotojo substrato perdirbimo įrenginiai, skirti biodujų gamybos procese susidariusiam substratui suskaidyti į atskiras frakcijas; degazuotojo substrato džiovinimo įrenginiai; degazuotojo substrato kompostavimo ir granuliavimo įrenginiai; degazuotojo substrato saugojimo talpyklos);

4. biodujų valymo įrenginiams, su jų veikimu susijusiems būtiniems įrenginiams įsigyti;

5. biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginiams įsigyti;

6. kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginiams įsigyti;

7. biometano užpildymo įrangai prie biodujų jėgainės įsigyti;

8. elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos įrenginiams, naudojantiems pagamintą biometaną (biodujas), įsigyti;

9. 1–8 papunkčiuose numatytų įrenginių montavimo (įrengimo) darbams;

10. išlaidos, nurodytos 2, 3, 5–8 papunkčiuose, gali būti patirtos tik įgyvendinant veiklas „naujų biodujų gamyba, biodujų kartu su biometano gamybos įrenginiai (biodujų gamybos su valymo iki gamtinių dujų kokybės (biometano) statyba“ arba „biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų arba statomų biodujų gamybos įrenginių“.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti padarytos po paraiškos pateikimo Agentūrai dienos.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

1. apmokėtos ar kurias apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas;

2. žemės pirkimo išlaidos;

3. žemės nuomos išlaidos;

4. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (išperkamosios, finansinės nuomos) išlaidos;

5. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

6. biometano dujų gamybos įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų tinklų išlaidos (pvz., dujotiekio tiesimas), išskyrus dujų kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimo, apskaitos, kokybės kontrolės, duomenų perdavimo įrangos ir įrengimo išlaidas, jeigu jos tiesiogiai patirtos pareiškėjo ir sukurtas turtas yra pareiškėjo nuosavybė;  

7. dujų gamybos terminio žaliavos skaidymo (pirolizės) būdu išlaidos;

8. transporto priemonių įsigijimo išlaidos (transporto priemonėmis laikomi įvairūs variklius turintys ratiniai, vikšriniai techniniai įtaisai (įskaitant jų priekabas), kurie gali būti skirti kroviniams, medžiagoms, įrenginiams, prekėms vežti, ir kiti ratiniai, vikšriniai techniniai įtaisai (įskaitant jų priekabas), turintys, naudojantys įvairias pavaras, mechanizmus);

9. projektą ir (ar) projekto veiklas vykdančių asmenų komandiruočių ir kelionių išlaidos;

10. paskolos suteikimo ar grąžinimo išlaidos, palūkanos už gautą paskolą;

11. kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), sąskaitos faktūros už išlaidas išrašyti ir (ar) apmokėti ne pareiškėjo arba jo įgalioto asmens lėšomis (netaikoma mokėjimams, kuriuos paslaugų ir (ar) prekių tiekėjui atlieka bankas arba kredito įstaiga pagal sudarytą su pareiškėju paskolos sutartį ir jei yra Agentūros sutikimas įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą);

12. kai neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros;

13. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

14. susijusios su projekto dokumentacijos parengimu, projekto vykdymu ir (ar) technine priežiūra, dokumentacijos atidavimu kitoms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

15. patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą;

16. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;

17. baudos ir bylinėjimosi išlaidos;

18. naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;

19. sutarčių administravimo mokesčiai;

20. kai sąskaitos už išlaidas išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra bendraturčiai;

21. ŠESD sumažinimo stebėsenos ataskaitos parengimo ir patvirtinimo išlaidos;

22. projekto viešinimo išlaidos.

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui

Naujų biodujų gamybos, biodujų kartu su biometano gamybos įrenginių (biodujų gamybos su valymo iki gamtinių dujų kokybės (biometano) statybai:

 • 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė arba didelė įmonė;
 • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė.

Biometano dujų gamybos įrenginių plėtrai, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų arba statomų biodujų gamybos įrenginių:

 • 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė arba didelė įmonė;
 • 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui

 • 4 mln. eurų, kai statomi nauji biodujų gamybos, biodujų kartu su biometano gamybos įrenginiai;
 • 1,7 mln. eurų, kai įgyvendinama biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų arba statomų biodujų gamybos įrenginių.

Paraiškų (finansuotinų projektų) atrinkimas

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui“ tvarkos aprašą patvirtintą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-212 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui“ tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

Paraiškų atrankos būdas – konkursinis.

Projekto naudingumo kriterijai:

 1. Projekto efektyvumas.  80 balų skiriama efektyviausiam projektui, vertinamas vidutinis projekto efektas subsidijos (paramos) eurui (m3 biometano/Eur subsidijos). Projektai reitinguojami, maksimalus balų skaičius skiriamas efektyviausiam projektui, kitiems projektams atitinkama eilės tvarka skiriamas proporcingai mažesnis už efektyviausią projektą balų skaičius. Biometano kiekis (m3) apskaičiuojamas pagal 32.1 papunktį. Vertinimo balai apskaičiuojami pagal formulę: P =Pi / Pmax ×80;

Kur:

Pi – vertinamo projekto vidutinis efektas paramos eurui (m3 biometano/Eur subsidijos);

Pmax – visuose projektuose apskaičiuoto vidutinio efekto paramos eurui didžiausia reikšmė.

 1. Pasirengimas įgyvendinti projektą. 10 balų suteikiama pareiškėjams, kurie paraiškos teikimo Agentūrai metu turi statybą leidžiančius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Atliekų ir (ar) liekanų žiedinės vertės panaudojimas. 10 balų suteikiama pareiškėjams, kurie paraiškos teikimo Agentūrai metu biometanui gaminti  įrenginio eksploatavimo metu naudoja ar naudos atliekas ir (ar) liekanas, susidarančias vykdant kitą ūkinę veiklą pareiškėjui priklausančiame objekte, nutolusiame ne daugiau kaip 10 km nuo biometano gamybos vietos. 10 balų suteikiama, kai atliekų ir (ar) liekanų kiekis ne mažesnis kaip pusė biometano gamybai reikalingų žaliavų.  10 balų suteikiama, jeigu paraiškos pateikimo metu pareiškėjas jau vykdo savo objekte kitą ūkinę veiklą ir disponuoja nurodytais atliekų kiekiais. Jeigu atliekų ir (ar) liekanų kiekis mažesnis kaip pusė biometano gamybai reikalingų žaliavų, balų nesuteikiama.

Maksimalus galimas balų skaičius – 100.

Paraiškoje privaloma pateikti:

 • duomenis apie biometano gamybos pajėgumus (m3/val.), planuojamą pagaminti metinį biometano kiekį (m3/m.);
 • planuojamą sumažinti ŠESD kiekį per projekto vertinamąjį laikotarpį, apskaičiuotą pagal Išmetamų ŠESD kiekio sumažinimo vertinimo metodiką, patvirtintą 2010 m. balandžio 6 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Tvarkos aprašo 2 priedas). Skaičiavimai teikiami pagal pavyzdinę „Excel“ skaičiuoklę, ČIA;
 • įgyvendinant projektą planuojamos įdiegti įrangos projektinius sprendinius, kuriuose pateikiamas subsidijos lėšomis įsigyjamos įrangos aprašymas, planuojamos įdiegti įrangos pajėgumai, pagrindiniai techniniai parametrai, naudojamos žaliavos balansas (nurodant bendrą planuojamą sunaudoti metinį žaliavų kiekį (t/m.) ir jo skirtingas rūšis, jei tokios bus (t/m.);
 • unikalų žemės sklypo, kuriame bus diegiama infrastruktūra, numerį ir (arba) pastato unikalų numerį, jei projektas įgyvendinamas pastate;
 • žemės sklypo ir (arba) pastato teisėto valdymo pagrindų dokumentus (nuosavybė, dalinė nuosavybė, nuoma), kurie turi būti įforminti iki paraiškos pateikimo, įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip 5 metus pasibaigus projekto finansavimui. Jei projektas ar jo dalis diegiama pastate, nurodomas pastato unikalus numeris ir pateikiami pastato teisėto valdymo pagrindai, įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka ir galiojantys ne trumpiau kaip 5 metus pasibaigus projekto finansavimui. Jeigu žemės sklypas, kuriame bus pastatyta biodujų jėgainė ir (ar) įrengtas biodujų valymo įrenginys, nesuformuotas, pareiškėjas turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimą vykdyti projekte numatytas veiklos rūšis valstybinėje žemėje. Pareiškėjas 5 metus pasibaigus projekto finansavimui turi užtikrinti paraiškoje nurodytos veiklos (projekto) tęstinumą;
 • informaciją apie pareiškėjo įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė ar didelė) , kai pareiškėjas yra juridinis asmuo;

Pagrindiniai teisės aktai

Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui“ tvarkos aprašas patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-212 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui“ tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų