Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

ES parama ūkininkams

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

es parama ūkininkams

ES parama ūkininkams Galimi pareiškėjai:

 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.

Pagal veiklos sritį remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas. 

Paramos suma – iki 50 000 Eur vienam paramos gavejui, o 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur.

Paramos intensyvumas – specializuotiems sektoriams –  50 proc, gali būti didinama iki 70 proc.

Augalininkystei –  40 proc., gali būti didinama iki 60 proc. Tinkamos finansuoti išlaidos : nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti (pvz. dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai), nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai,  nauja kompiuterinė ir programinė įranga, naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, infrastruktūra valdoje, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu), bendrosios išlaidos. 

ES Parama jauniesiems ūkininkams

Galimi pareiškėjai – ne vyresni nei 40 metų (paraiškos teikimo metu dar nėra suėję 41 metai) ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turintys (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos įsipareigojantys įgyti) reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. įgiję profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, išklausę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo

Paramos dydis –  iki 40 000 Eur . Parama išmokama dviem etapais – pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji dalinė išmoka 20 proc. sumos išmokama, kai sėkmingai įgyvendinamas jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo planas.

Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Finansuojamos išlaidos: visos būtinos projektui įgyvendinti

Kitos sąlygos – Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.
Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei tiesiogiai susijusios su remiama veikla.

ES Parama smulkiems ūkininkams

Galimi pareiškėjai – ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.

Pagal veiklos sritį remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.

Paramos dydis: didžiausias išmokos dydis – iki 15 000 eurų.

Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


Finansuojamos išlaidos: visos būtinos projektui įgyvendinti

Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui

Remiama veikla:

 • smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Galimi pareiškėjai – smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur;

 • smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha;
 • labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus;
 • fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienus metus.

Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla.

Paramos suma – iki 90 000 Eur

Paramos intensyvumas – 60 proc.

70 proc. tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose.

100 proc. projekto bendrosioms išlaidoms ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidom;

Tinkamos finansuoti išlaidos:  einamosios bendradarbiavimo išlaidos, nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, auja kompiuterinė ir programinė įranga, nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga, kitos (ūkio) paskirties pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo, nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai, bendrosios išlaidos.

Parama trumpoms grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

 • mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.

Galimi pareiškėjai:

– fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;

– privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus;

– privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus;

– viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, gali būti partneriais ir tarpininkais.

Paraišką būtina teikti kartu su partneriu ar partneriais, o jų bendradarbiavimas privalo būti įtvirtintas pasirašyta jungtine veiklos sutartimi.

Paramos intensyvumas: 60 proc. 

 100 proc. – tinkamoms finansuoti projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo, einamosioms projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.

Paramos dydis:
  iki 120 000 eurų be PVM.

Į viršų