Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

ES parama verslui

E- verslas

(šiuo metu priemonė yra neaktuali)

ES parama verslui: artėja kvietimas teikti paraiškas negrąžinamai paramai gauti pagal priemonę “E-verslo modelis COVID-19”. Priemonės tikslas –  „Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“ įgyvendinimo.
Kvietimo biudžetas: iki 60 000 000 eurų.

Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos ir / ar teikiamų paslaugų metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.


Remiama veikla: e-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų ir produktų (gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, MVĮ produktų elektroninę prekybą ir pristatymą: nuotolinių darbo vietų sprendimų diegimas; e-pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas.
Finansuojamos išlaidos: 

Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis verslo procesus

E-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su esama / naujai kuriama elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei gamybai) bei apdoroti jų vykdymą;

Verslo valdymo sistemos,

Įrangos (mobilioms /nutolusioms darbo vietoms) įsigijimo išlaidos; •

Programinė įranga / licencijos

Įmonės konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas ateities iššūkiams ir naujiems verslo modeliams;

Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT sprendimais.


Paramos dydis projektui: iki 50 000 eurų.


Paramos intensyvumas: 90 proc.

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)

(šiuo metu priemonė yra neaktuali)

Remiama veikla:

 • pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.

Galimi pareiškėjai –  fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).

Išmokos dydis:

 •  iki 18 800 Eur, kai sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta;
 •  iki 37 600 Eur, kai sukuriama ne mažiau kaip 2 darbo vietos.

Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Finansuojamos išlaidos: visos būtinos projektui įgyvendinti

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

(šiuo metu priemonė yra neaktuali)

Pagal veiklos sritį remiama:

 • ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Galimi pareiškėjai:

 • fiziniai asmenys;
 • privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

Paramos intensyvumas: 50 proc.

Paramos dydis  iki 200 000 eurų, skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių. Vienai darbo vietai (1 etatui) sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Turi būti sukuriama ne mažiau kaip 0,5 (pusė) darbo vietos. 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje,

speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui,

projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga;

verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas

bendrosios išlaidos.

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Remiama veikla:

 • vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Galimi paramos gavėjai:

 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Didžiausias paramos dydis:

 • juridiniams asmenims – 400 000 Eur vienam projektui ir 4 000 000 (keturi milijonų eurų) pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) vienam projektui ir iki 4 000 000 (keturių milijonų eurų) Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiu

Paramos intensyvumas – 50 proc.

Tinkamos išlaidos

naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;

bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir ne didesnė kaip 1 800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų).

Į viršų