Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

ES parama: žuvininkystė

Produktyvios investicijos į akvakultūrą (supaprastintos)

žuvininkystė

Žuvininkystė : Remiamos veiklos

 • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
 • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
 • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
 • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, kurio gauna paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos); 
 • akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.

Galimi pareiškėjai: Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės  ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

paramos dydis: iki 50 000 eurų.

Paramos intensyvumas: MVĮ gali būti iki 50 proc, didelėms įmonėms iki 30 proc.

Tinkamos išlaidos:

projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, naujos technikos, įrangos ir įrengimų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas, bendrosios išlaidos.

Žuvininkystė : Produktyvios investicijos į didelės apimties žakvakultūros gamybą

Remiamos veiklos: 

 • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
 • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
 • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
 • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, kurio gauna paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos); 
 • akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.

Galimi pareiškėjai: Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės  ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

paramos dydis: iki 2 000 000 eurų.

Paramos intensyvumas: MVĮ gali būti iki 50 proc, didelėms įmonėms iki 30 proc.

Tinkamos išlaidos:

projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, naujos technikos, įrangos ir įrengimų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas, bendrosios išlaidos.

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama)

Remiama veikla: investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:

 • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
 • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
 • kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;
 • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu.
 • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu, laikantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 6 ir 7 straipsnių;
 • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Paramos suma – iki 50 000 Eur vienam projektui įgyvendinti.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc.

Tinkamos išlaidos: projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, naujos technikos, įrangos ir įrengimų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas, bendrosios išlaidos.

 Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

Remiama veikla: investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:

 • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
 • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
 • kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;
 • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu.
 • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu, laikantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 6 ir 7 straipsnių;
 • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Paramos suma – iki 1 200 000 Eur vienam projektui įgyvendinti.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc.

Tinkamos išlaidos: projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, naujos technikos, įrangos ir įrengimų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas, bendrosios išlaidos.

Rinkodaros priemonės 

Remiamos veiklos, kuriomis siekiama:

 • ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas, be kita ko:
  • rinkodaros potencialą turinčių rūšių;
  • nepageidaujamos priegaudos, iškrautos pagal technines priemones, Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 8 straipsnio 2 dalies b punktą;
  • žvejybos ir akvakultūros produktų, gautų taikant mažo poveikio aplinkai metodus, arba ekologinės akvakultūros produktų, apibrėžtų 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1);
 • skatinti kokybę ir pridėtinę vertę sudarant palankesnes sąlygas žvejybos ir akvakultūros produktų pateikimui ir pakavimui;
 • aukčiau nurodytos veiklos gali apimti visą tiekimo grandinę: gamybą, perdirbimą ir prekybą.

Galimi pareiškėjai: žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;

 • žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija arba akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau kartu vadinama gamintojų organizacija), arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;
 • labai maža, maža arba vidutinė įmonė (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimanti akvakultūra, žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse, versline žvejyba jūrų vandenyse (toliau kartu vadinama žuvininkystės įmonės) ir atitinkamai turinti:
  • arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą;
  • arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinį patvirtinimą ar registravimą;
  • arba perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • arba perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.

 Paramos intensyvumas:

 • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra žuvininkystės sektoriaus asociacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija;
 • 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra gamintojų organizacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija;
 • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra žuvininkystės įmonė.

Paramos suma – iki 50 000 Eur vienam projektui.

Tinkamos išlaidos:  tarptautinių parodų, verslo misijų organizavimo ir dalyvavimo jose išlaidos, prekės ženklo, logotipo, pakuotės dizaino sukūrimo paslaugos, mokesčiai už paraiškos registruoti prekės ženklą, logotipą pateikimą, prekės ženklo įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą, projekto viešinimo išlaidos, kurios patiriamos pagal Viešinimo taisyklėse nustatytą tvarką.

Į viršų