Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

Valstybės paramos priemonės

valstybės paramos priemonės

Valstybės paramos priemonės : Savarankiško užimtumo rėmimas

Remiama veikla: Tai galimybė pasinaudoti valstybės parama ir įkurti savo verslą (darbo vietos sukūrimas sau). Tokiu būdu ne tik užsiimsite mėgstama veikla, bet ir turėsite galimybę užsidirbti.

  • Galimi pareiškėjai:
  • turintys bedarbio statusą ir iki 29 m. (imtinai);
  • turintys bedarbio statusą ir vyresni kaip 45 m.;
  • neįgalusis, kuriam nustatytas iki 55 proc. darbingumo lygis.

Paramos intensyvumas: 100 proc.

Paramos dydis : iki 19921,26 Eur.;

Avansinis mokėjimas siekia: 85  proc.

Tinkamo išlaidos: reikalinga darbo įranga, įrankiai, techninės pagalbos priemonė.

Darbo vietų steigimas

Remiama veikla: visoje Lietuvoje įgyvendinami projektai, jų metu kuriamos darbo vietos žmonėms, turintiems ne didesnį nei 55% procentų darbingumo lygį.

Galimi pareiškėjai: Įmonės arba buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnybojenutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigiantis Užimtumo tarnybossiųstam bedarbiui įdarbinti.

Paramos intensyvumas: iki 65 proc. paramos intensyvumo lygiu.

Paramos dydis: iki 200 000 eurų.

Tinkamos išlaidos: išlaidos: reikalingos darbo vietai įsteigti patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių įsigijimas.

Vietinės užimtumo iniciatyvos

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kuriuose mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės

Remiama veikla: Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant darbingo amžiaus gyventojus, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose.

Paramos intensyvumas : 65 proc., paramos intensyvumo lygiu.

Paramos dydis: iki 200 000 eurų.

Tinkamos išlaidos:

  • skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
  • planuojamos patirti per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
  • paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
  • sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;
  • paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.
Į viršų