NMA: EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas

Galimi pareiškėjai: Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju.

Prioritetai:

  • skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse;
  • visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
  • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje;
  • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Tikslinės sritys:

  • skatinti inovacijas, bendradarbiavimą ir žinių bazės vystymą kaimo vietovėse;
  • stiprinti žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšius su mokslinius tyrimus atliekančiomis bei inovacijas kuriančiomis institucijomis;
  • ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas;
  • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas.

 Remiamos veiklos: Europos inovacijų partnerystės projektų įgyvendinimas tvaraus dirvožemio naudojimo, augalų produktyvumo didinimo ir produkcijos nuostolių mažinimo, gyvūnų veislinės vertės ir produktyvumo didinimo ir žinių kaupimo ir perdavimo sistemos plėtros temomis.

Paramos suma: iki 200 000 Eur su PVM

Paramos intensyvumas:

 EIP veiklos grupės bendradarbiavimo, EIP projekto viešinimo, įgyvendinimo ir rezultatų sklaidos išlaidoms – iki 100 proc.;

 jei EIP projektas įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti EIP projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);

 jei EIP projektas įgyvendinamas augalininkystės sektoriuje – iki 60 proc.

Tinkamos išlaidos:

 EIP veiklos grupės bendradarbiavimo išlaidos, EIP veiklos grupės narių susitikimų organizavimas, EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos parengimo išlaidos, EIP projekto viešinimo išlaidos, EIP projekto įgyvendinimo išlaidos, darbo užmokestis EIP projektą įgyvendinantiems, išlaidos prekėms ir paslaugoms, projekto rezultatų sklaidos išlaidos, netiesioginės išlaidos.

NMA: EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas : Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

NMA: EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas
Į viršų