Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

NMA Rinkodaros priemonės: Žuvininkystė ir akvakultūra

Remiamos veiklos, kuriomis siekiama:

 • ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas, be kita ko:
  • rinkodaros potencialą turinčių rūšių;
  • nepageidaujamos priegaudos, iškrautos pagal technines priemones, Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 8 straipsnio 2 dalies b punktą;
  • žvejybos ir akvakultūros produktų, gautų taikant mažo poveikio aplinkai metodus, arba ekologinės akvakultūros produktų, apibrėžtų 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1);
 • skatinti kokybę ir pridėtinę vertę sudarant palankesnes sąlygas žvejybos ir akvakultūros produktų pateikimui ir pakavimui;
 • aukčiau nurodytos veiklos gali apimti visą tiekimo grandinę: gamybą, perdirbimą ir prekybą.

 Galimi pareiškėjai: žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;

 • žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija arba akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau kartu vadinama gamintojų organizacija), arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;
 • labai maža, maža arba vidutinė įmonė (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimanti akvakultūra, žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse, versline žvejyba jūrų vandenyse (toliau kartu vadinama žuvininkystės įmonės) ir atitinkamai turinti:
  • arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą;
  • arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinį patvirtinimą ar registravimą;
  • arba perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • arba perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.

Žuvininkystė ir akvakultūraParamos intensyvumas:

 • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra žuvininkystės sektoriaus asociacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija;
 • 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra gamintojų organizacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija;
 • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra žuvininkystės įmonė.

Paramos suma – iki 50 000 Eur vienam projektui.

Tinkamos išlaidos:  tarptautinių parodų, verslo misijų organizavimo ir dalyvavimo jose išlaidos, prekės ženklo, logotipo, pakuotės dizaino sukūrimo paslaugos, mokesčiai už paraiškos registruoti prekės ženklą, logotipą pateikimą, prekės ženklo įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą, projekto viešinimo išlaidos, kurios patiriamos pagal Viešinimo taisyklėse nustatytą tvarką.

Susisiekite su mumis el. p. info@esparama.eu ir mes parengsime kokybišką paraišką, kuri gaus finansavimą.

NMA Rinkodaros priemonės: Žuvininkystė ir akvakultūra
Į viršų