Tel.: +370 613 88222

el.p. info@esparama.eu

JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ

Nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. paraiškas gali teikti juridiniai asmenys (įmonės), nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje.

Subsidijos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-290 patvirtintą Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Pareiškėjas

Pareiškėjas – juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo sukeltos krizės.

Valstybės paramos suma

 90 000 000 (devyniasdešimt milijonų) eurų.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. iki kol pakanka lėšų finansavimo priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. spalio 14 d.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos:

Finansuojama:  taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą atsinaujinančios energijos ištekliais (toliau – AEI) arba mažinti iškastinio kuro vartojimą, mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį mažiausiai 20 proc. (finansuojamo projekto ribose). Planuojamas ŠESD sumažinimas vertinamas paraiškos teikimo metu, faktinis įgyvendinus projektus nevertinamas. ŠESD sutaupymai perskaičiuojami, jei įgyvendinant projektą  planuojama keisti įsigyjamą įrangą. Jei pakeitus įrangą ir perskaičiavus ŠESD sumažinimą nepasiekiama 20 proc. ŠESD kiekio reikšmė, išlaidos nebetinka finansuoti:

 • iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
 •  iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
 •  iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra;
 • biogranules naudojančių degiklių, biodulkių gamybos ir deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose su visa susijusia įranga;
 •  biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose;
 •  šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;
 •  kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc. finansuojamo projekto ribose (reikalingas ŠESD kiekio sumažinimas ne mažiau 20 proc.);
 • Tvarkos aprašo 11.1–11.7 papunkčiuose nurodytos išlaidos, susijusios su įrangos sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu.

Pareiškėjams taikomi reikalavimai

Pareiškėjams taikomi reikalavimai numatyti:

 • Pareiškėjas turi būti nukentėjęs nuo karo sukeltos krizės. Laikoma, kad pareiškėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo sąnaudos šilumai gaminti naudojamam kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų (išsamesnė informacija Apraše).
 • Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) restruktūrizuojamas, yra atsiskaitęs su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais. Jeigu pareiškėjas nėra atsiskaitęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad padengė visus įsiskolinimus.
 • Pagalba neteikiama įmonėms, kurioms taikomos ES sankcijos, įskaitant (bet neapsiribojant):
 • įmones, kurios nuosavybės teise priklauso asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriems skirtos ES sankcijos, arba yra jų kontroliuojamos;
 •  pareiškėjas neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. Šią informaciją pareiškėjas patvirtina pareiškėjo deklaracijoje;
 • įmones, vykdančias veiklą sektoriuose, kuriems skirtos ES sankcijos, jei pagalba prieštarautų atitinkamų sankcijų tikslams.
JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų