NMA

NMA: Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

Paraiškos renkamos nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje): pamiškių formavimas; miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas; nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus; jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas; […]

NMA: Investicijos į miškininkystės technologijas

Paraiškos renkamos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas […]

NMA: Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Paraiškos renkamos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d. Pagal veiklos sritį remiama: ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše, pvz. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais, tabako gaminių gamyba ir prekyba jais, ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais, azartinių lošimų ir lažybų organizavimas. […]

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Numatomas paraiškų rinkimas – 2 ketvirtyje. Remiama veikla: parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.  Galimi pareiškėjai –  fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos […]

NMA: Parama trumpoms grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

Numatomas paraiškų rinkimas – 2 ketvirtyje. Remiama veikla: mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu. Galimi pareiškėjai: – fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba […]

NMA: Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui

Paraiškos renkamos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d. Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Galimi pareiškėjai: s – smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 […]

NMA: Parama smulkiems ūkiams

Paraiškos renkamos nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d Galimi pareiškėjai: ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 […]

NMA: Parama jauniesiems ūkininkams

Paraiškos renkamos nuo birželio 1 d iki liepos 31 d. Galimi pareiškėjai – ne vyresni nei 40 metų (paraiškos teikimo metu dar nėra suėję 41 metai) ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turintys (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos įsipareigojantys įgyti) […]

NMA: Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Paraiškos renkamos nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą. Pagal veiklos sritį remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų […]

NMA: Miško įveisimas

Paraiškos renkamos nuo kovo 29 d. iki birželio 25 d. Remiama veikla: – miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka); – pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio […]

Į viršų